Všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád


Corso Gastro, s.r.o., Pod Lipami 71, Řevnice, IČO: 07117434, DIČ: CZ07117434

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení hosté,

dovolte, abychom Vás informovali o účelu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů.

Společností zodpovědnou za zpracování Vašich údajů je Corso Gastro, s.r.o., DIČ: CZ07117434, Pod Lipami 71, Řevnice (dále jen „provozovatel“).

1. Účel zpracovávání osobních údajů
Abychom Vám mohli poskytovat ubytovací služby, potřebujeme Vaše jméno, příjmení, bydliště a alespoň některé kontaktní údaje jako telefonní číslo a email. Musíme zpracovat i informaci o Vaší případné předešlé rezervaci ubytování včetně informace, zda jste byli s našimi službami spokojeni a zda jsme splnili naše smluvní povinnosti.

Údaje si necháváme i po skončení ubytování, abychom s Vámi mohli řešit případné otázky týkající se Vašeho pobytu, jedná se o ochranu našich oprávněných zájmů.

 

Existují pro nás také zákonné povinnosti, díky nimž musíme zpracovat Vaše osobní údaje.

Dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky jsme povinni vést domovní knihu, v níž musíme uvádět informace v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, trvalé bydliště v zahraničí, číslo cestovního dokladu a víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno, počátek a místo pobytu, předpokládanou dobu a účel pobytu na území České republiky, počátek a konec ubytování.

Dle zákona jsme taktéž povinni platit místní poplatky, a proto musíme evidovat: dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu.

Jestliže Vám vystavujeme fakturu či jiný účetní doklad, musí obsahovat všechny zákonné náležitosti čili i Vaše údaje jakožto hosta. Taktéž v rámci předpisů o účetnictví a daní máme povinnost zpracovávat Vaše údaje.

 

Jelikož jste naši klienti, čas od času Vám zasíláme informace a novinky o našich výrobcích a službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob odhlášení je vždy uveden v rámci takovéhoto sdělení. I zde jde pouze o naše oprávněné zájmy.

Pro zajištění bezpečí našich hostů a jejich majetku používáme v našich prostorách dohledové kamery.

2. Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje získáváme výhradně od Vás, vyjma kamerových systémů, které snímají kohokoli. Nezjišťujeme si o Vás jiné údaje než ty, které nám sami poskytnete. Jste povinni nám poskytovat pouze pravdivé údaje.

Ke zpracování Vašich osobních údajů používáme rezervační systém Hores Plus provozovaný společností HORES PLUS s.r.o., Hlubočepská 34, 152 00 Praha, DIČ: CZ26451816.

Osobní údaje dále předáváme příslušnému obecnímu úřadu (dle zákona o obecních poplatcích), cizinecké policii, finančnímu úřadu a jiným orgánům státní kontroly, v případě, že tato situace nastane.

Osobní údaje předáváme rovněž osobám, které zajišťují chod recepce a správu Vašich rezervací, též k nim mají přístup poskytovatelé IT poradenských služeb, kteří nám zajišťují zabezpečení Vašich dat.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Osobní údaje hostů jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky prostřednictvím rezervačního systému Hores Plus provozovaný společností HORES PLUS s.r.o., Hlubočepská 34, 152 00 Praha, DIČ: CZ26451816 a manuálně našimi zaměstnanci pracujícími na recepci.  Všechny tyto osoby mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném, jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a aby nedošlo k neoprávněnému zasahování do Vašeho soukromého života.

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat po následující dobu:

 1. Osobní údaje získané za účelem ubytování budou zpracovány po celou dobu, kdy ubytování trvá a dále pak po dobu 6 měsíců od konce ubytování za účelem případných reklamací. Jméno, příjmení, adresu bydliště a komunikaci s Vámi bude provozovatel uchovávat po dobu 3 let od ukončení ubytování za účelem evidence případných nároků v právních sporech.
 2. Osobní údaje získané za účelem evidence cizinců budou v souladu se zákonem o pobytu cizinců v ČR zpracovávány po dobu 6 let od provedení posledního zápisu do domovní knihy, resp. po dobu 6 let od ukončení ubytování hosta.
 3. Osobní údaje získané dle zákona o místních poplatcích budou zpracovávány po dobu 6 let od provedení posledního zápisu do evidenční knihy.
 4. Doba zpracování u účetních dokladů je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to až 10 od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
 5. Vaše identifikační údaje a email si necháváme pro účely zasílání obchodních sdělení o našich službách do doby, kdy nás požádáte o zrušení.

Vaše práva

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení jejich kopie, a to na email adrese: recepce@corsorevnice.cz 

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně informace o použitém postupu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

3. Ochrana Vašich osobních údajů
Vaše údaje jsou u nás v naprostém bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení: antivirové programy, firewally, šifrování, autorizační údaje.

Provozovatel:

Corso Gastro, s.r.o.
Pod Lipami 71, Řevnice
IČ: 07117434, DIČ: CZ07117434

 
Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 2, Řevnice
(mapy: Google, Seznam)

Telefon: +420 702 234 952
E-mail: recepce@corsorevnice.cz

Všeobecné obchodní podmínky a ubytovací řád

          Kudyznudy.cz - tipy na výlet